Điểm tour nhanh
# Kỳ thủ Điểm Phân hòa
1 DaisuCovit 8 18
2 TinhKhucVang 8 17
3 congsuat 8 16
4 MinhChauV 6 17
5 bkp_baby 6 13
6 TrucDinh 6 11
7 SmileMan 5 7
8 tuxe07258 4 9
9 tau_thao 4 2
10 anh_trum_Vit 3 9
11 v0tinh 3 7
12 Sieucuibap 3 7
13 NguyenTanDat 3 5