"
FORMAT WXF 
GAME  muathuhoach (2090) vs xishen (2083) 
TIME  17:49 ; 15:18 
RESULT 0-1 (unsit: Muathuhoach ::newyork:13) 
RED   muathuhoach ; 2090 ;; 
BLACK  xishen ; 2083 ;; 
DATE  2019-08-23 08:29:15 CDT 
PLACE  http://www.clubxiangqi.com 
EVENT  CXQ Game ; 25m/300s/30s 
AUTHOR CXQ 

START{
1. C2.5  h2+3  2. H2+3  e7+5  3. R1.2  r9+2  
4. P7+1  c2-1  5. R2+4  c2.8  6. R2.4  c+.6  
7. H8+7  r9.8  8. R9.8  c8.6  9. R4.6  p7+1  
10. P3+1  c-.7  11. E3+1  p7+1  12. R6.3  h8+7  
13. R3.2  r8+2  14. R2+1  h7+8  15. H3+2  r1+1  
16. C8+6  h8+6  17. E1+3  p1+1  18. P5+1  h3+1  
19. C8-2  r1.4  20. C8.5  h6-5  21. C5+4  c7.5  
22. C5+2  a6+5  23. R8+6  h1-2  24. A4+5  c6+1  
25. R8-1  h2+4  26. P5+1  p3+1  27. P5+1  c6+2  
28. H2+3  c6.5  29. E3-5  p3+1  30. P5+1  r4.2  
31. R8+3  h4-2  32. P5+1  a4+5  33. H7+5  p3.4  
34. H5+3  h2+4  35. H++2  h4+3  36. H2-1  h3+4  
37. H3+4  h4+6  }END 
"