"
FORMAT WXF 
GAME  giaban (1824) vs Fishingfun (1914) 
TIME  12:12 ; 8:36 
RESULT 1-0 ( ::sanfrancisco:#masters) 
RED   giaban ; 1824 ;; 
BLACK  Fishingfun ; 1914 ;; 
DATE  2019-12-12 21:44:10 CDT 
PLACE  http://www.clubxiangqi.com 
EVENT  CXQ Game ; 15m/180s/18s 
AUTHOR CXQ 

START{
1. C2.5  c2.5  2. H2+3  c8.6  3. C5+4  a6+5  
4. C8.5  h2+3  5. C+-1  r1.2  6. H8+7  h8+7  
7. R9+1  c6+5  8. R9.7  r9.8  9. R1+1  r2+4  
10. R1.4  c6.3  11. R7+1  h7+5  12. C++2  e7+5  
13. R7.6  r2+1  14. R6+6  r8+2  15. P5+1  h5+4  
16. C5-1  h4+2  17. H3+5  r8+3  18. P5+1  r2.4  
19. R6-4  r8.4  20. C5+1  p3+1  21. H5+4  p7+1  
22. P5+1  r4.5  23. P5+1  e3+5  24. H4+6  h3+5  
25. H6+7  }END 
"