"
FORMAT WXF 
GAME  phong3baotap (2024) vs bibabu (1928) 
TIME  0:12 ; -0:1 
RESULT 1-0 (timeup: bibabu ::fastgames:33) 
RED   phong3baotap ; 2024 ;; 
BLACK  bibabu ; 1928 ;; 
DATE  2019-11-05 03:20:15 CDT 
PLACE  http://www.clubxiangqi.com 
EVENT  CXQ Game ; 5m/60s/5s 
AUTHOR CXQ 

START{
1. C8.5  h8+7  2. H8+7  c2.4  3. R9.8  h2+3  
4. P7+1  p7+1  5. H7+6  e7+5  6. H6+5  h7+5  
7. C5+4  a6+5  8. C2.5  r9.7  9. R8+6  c4+4  
10. C+-1  r1.2  11. R8.7  c4.3  12. R7.2  c8.6  
13. P7+1  c3.7  14. P9+1  c6+4  15. H2+3  r2+6  
16. P7+1  h3-2  17. R1.2  p7+1  18. R++3  c6-6  
19. R+-3  c7.6  20. R+.4  p7+1  21. R2+8  p7+1  
22. R4-3  h2+1  23. C++3  h1+3  24. C+.9  h3+4  
25. R4+3  h4+5  26. E3+5  p7+1  27. R2.6  r7+2  
28. C9+1  r2-6  29. C9-1  r2+6  30. C9+1  r2.5  
31. C9.6  c6+2  32. R6.4  }END 
"